Hlavným poslaním sociálnej služby je snaha umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivých sociálnych situáciách zostať rovnocennými členmi spoločnosti a využívať ich prirodzené zdroje, umožniť im, aby prežili svoj život v prirodzenom sociálnom prostredí a aby ich rodiny zostávali funkčné.

Poslaním zariadenia pre seniorov je poskytovať kvalitné sociálne služby seniorom, v súlade so zákonom o sociálnych službách, s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, základných práv a slobôd, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, príslušnosť k národnosti, etnickej skupine, zmýšľanie , majetok, rod, alebo iné postavenie.

Víziou je byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu, kde sa seniori budú cítiť tak, ako vo svojej rodine a kde sa im poskytne dobrá opatera a láska zároveň. Víziou je skrášľovať, zlepšovať a spríjemňovať prostredie – budovu zariadenia, vybavenie priestorov, dopĺňať ošetrovateľskú techniku, zamestnávať nielen odborne ale najmä ľudsky zdatných pracovníkov a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich seniorov.

Najvyššou hodnotou je človek - dôraz na jeho potreby, záujmy, individualitu.