Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.).

Forma poskytovania sociálnych služieb je celoročná pobytová.

 1. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti koná, na základe písomnej „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, posúdi odkázanosť fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a vydá rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu podľa § 35 ods.1 písm. a) a b).
 2. Fyzická osoba môže „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ priniesť priamo do nášho zariadenia, alebo zaslať na adresu nášho zariadenia. Sociálnu službu poskytujeme podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

V prípade, že Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda je plne kapacitne obsadené, žiadosť s Vašim súhlasom zaevidujeme do evidencie doručených žiadostí  o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.

V prípade, že sa v zariadení pre seniorov  uvoľní miesto a budete v evidencii doručených žiadostí,  budeme Vás kontaktovať telefonicky a písomne.

 

K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby potrebujete:

- „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ – vyplnenú a podpísanú

Zoznam tlačív pri podávaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby:

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu + príloha Lekársky nález
 2. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby
 3. Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 4. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Doklady pri podávaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby:

 1. právoplatné „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov “ – vydané obcou /Právoplatné rozhodnutie z príslušného MsÚ, OcÚ/
 2. potvrdenie o príjme – za predchádzajúci kalendárny rok /rozhodnutie o výške dôchodku, a potvrdenie o iných príjmoch – ak ste iný príjem mali/,
 • fotokópia rozhodnutia zo sociálnej poisťovne,
 • potvrdenie z ÚPSVaR,
 • potvrdenie z daňového úradu

Pri nástupe:

 1. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby v ZSS