Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

písomne na adresu:

Zariadenie pre seniorov, ul. gen. Svobodu 11948/10, 929 01 Dunajská Streda

telefonicky: 031/5526831

elektronicky: e-mailom na adresu:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom mesta Dunajská Streda o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy

Miesto a spôsob získania informácií

Žiadosti o poskytnutie informácie, v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov vybavuje za Zariadenie pre seniorov, ul. gen. Svobodu 11948/10, 929 01 Dunajská Streda, riaditeľ, Ing. Koloman Pongrácz, telefón: 031/5526832, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  .

Spôsoby podania žiadosti o sprístupnenie informácií:

Písomne – prostredníctvom pošty na adresu: Zariadenie pre seniorov, ul. gen. Svobodu 11948/10, 929 01 Dunajská Streda

Písomne osobným podaním - v úradných hodinách: pondelok – piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Ústne – osobne v pracovných dňoch: kancelária riaditeľa,

Telefonicky – v pracovných dňoch na čísle: 031/5526832

Elektronickou poštou – na adresu: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • že je určená Zariadeniu pre seniorov, ul. gen. Svobodu 11948/10, 929 01 Dunajská Streda, ďalej len ZPS v Dunajskej Strede
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka (čo najpresnejšia špecifikácia požadovaných informácií),
 • aký spôsobom doručenia informácií žiadateľ navrhuje:

o          ústne

o          telefonicky

o          poštou

o          elektronickou poštou

o          osobným prevzatím

o          nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,

 • ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne ZPS v Dunajskej Strede so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie,
 • za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je nevidiacou osobou alebo slabozrakou, sa považuje informácia napísaná slepeckým (Braillovým) písmom alebo zväčšeným typom písma,
 • nevidiaca osoba pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci-Blind“. Slabozraká osoba pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti ZPS v Dunajskej Strede bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve ZPS v Dunajskej Strede žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, ZPS v Dunajskej Strede žiadosť odloží,
 • žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená ZPS v Dunajskej Strede príslušného vo veci konať,
 • na žiadosť ZPS v Dunajskej Strede písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Postúpenie žiadosti

Ak ZPS v Dunajskej Strede, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

Postúpenú žiadosť ZPS v Dunajskej Strede bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Rozsah sprístupnenia informácií

V zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinné osoby, ktorými sú: štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti sprístupňujú informácie v zmysle § 5 zákona o slobode informácií, ku ktorým patria:

 • informácie o zriadení ZPS v Dunajskej Strede, vrátane jej práv, kompetencií a popisu organizačnej štruktúry,
 • informácie o mieste a spôsobe podania žiadosti,
 • informácie o postupe ZPS v Dunajskej Strede pri vybavovaní žiadosti o informáciu, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 • prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých ZPS v Dunajskej Strede koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k ZPS v Dunajskej Strede,
 • sadzobník správnych poplatkov za vykonávané správne úkony,
 • sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií ZPS v Dunajskej Strede vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže ZPS v Dunajskej Strede predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (§ 17 ods. 2, písm. a, b, c) a písomne informuje žiadateľa o predĺženie lehoty.

Rozhodnutia

 • Ak ZPS v Dunajskej Strede poskytne žiadateľovi informácie v požadovanom rozsahu a navrhovaným spôsobom, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa nedoručuje a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.
 • Ak ZPS v Dunajskej Strede žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.
 • Ak ZPS v Dunajskej Strede v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie a ani nevydá rozhodnutie o nesprístupnení informácie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu.

Opravné prostriedky

 • Proti rozhodnutiu ZPS v Dunajskej Strede o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva ZPS v Dunajskej Strede, ktoré rozhodnutie vydalo, alebo malo vydať.
 • O odvolaní proti rozhodnutiu ZPS v Dunajskej Strede rozhoduje Mesto Dunajská Streda.
 • Mesto Dunajská Streda rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania ZPS v Dunajskej Strede.
 • Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 • Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Z odvolania musí byť jasné:

 • kto odvolanie podáva (meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa),
 • v akej veci (proti ktorému rozhodnutiu smeruje: číslo, dátum vyhotovenia, predmet konania, spisová značka),
 • čo sa navrhuje (dôležité je, aby z podania bolo zrejmé, že žiadateľ je nespokojný s vydaným rozhodnutím a že sa domáha nápravy),
 • podpis žiadateľa.

Obmedzenia prístupu k informáciám

ZPS v Dunajskej Strede nesprístupní informácie, ktoré sa týkajú:

 • Ochrany utajovaných skutočností
 • Ochrany osobnosti a osobných údajov
 • Ochrany obchodného tajomstva:
 • Ďalších obmedzení prístupu k informáciám v zmysle § 11 zákona č.211/2000 Z. z.
 • Zoznam utajovaných skutočností
 • Plán krízového riadenia
 • Ochrana chránených osôb (Dokumentácia ochrany svedka)

Sadzobník úhrad nákladov

 • ZPS v Dunajskej Strede na účely § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva sadzobník úhrad nákladov na sprístupnenie informácií.
 • Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých materiálne náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročili 1,65 EUR.
 • Úhrada materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií sa určí podľa Vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, ako súčet týchto nákladov:

obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov, vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na kancelársky papier, obstaranie obalu, a to najmä na poštovné.

 • Žiadateľ uhradí náklady spojené so sprístupnením informácie buď v pokladni , bezhotovostným prevodom na účet ZPS v Dunajskej Strede alebo poštovou poukážkou.

Sadzobník úhrad nákladov

 1. č. Druh nákladu za sprístupnenie informácií Cena za 1ks výkonu
 2. Reprografické služby:

Formát A4 – vyhotovenie jednej strany čiernobielej                        0,09 EUR

Formát A4 – vyhotovenie obojstranného listu čierno bieleho          0,16 EUR

Formát A3 – vyhotovenie jednej strany čiernobielej                        0,16 EUR

Formát A3 – vyhotovenie obojstranného listu čiernobieleho           0,23 EUR

 1. Dátové médiá: CD 1,65 EUR
 2. Poštové náklady:

Ak náklady, (vrátenie poštovného), nepresiahnu 1,65 EUR (vrátane), písomné informácie sa zasielajú doporučenou zásielkou podľa aktuálneho cenníka poštovných služieb. Podľa cenníka Slovenskej pošty

 1. Obálky:

Formát A6      0,06 EUR

Formát A5      0,10 EUR

Formát A4      0,15 EUR

 1. Náklady za poskytnutie informácií telefónom, alebo e-mailom

            Podľa cenníka poskytovateľa služby

 1. Úhrada sa môže uskutočniť:

-   Poštovou poukážkou

-   Bankovým prevodom na číslo účtu, ČSOB banka, IBAN:         SK 94 7500 0000 0040 0591 3472

-   V hotovosti do pokladne  

Evidencia žiadostí:

Anita Nagyová vedie evidenciu žiadostí, tak aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.

Evidencia obsahuje tieto údaje

a/ dátum podania žiadosti,

b/ vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,

c/ výsledok vybavenia žiadosti /poskytnutia informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti/,

d/ podanie opravného prostriedku