Návrh plánu sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít bol zostavený na základe preferencií prijímateľov sociálnych služieb ZPS. Aktivity boli rozdelené na jednotlivé časové obdobia celého kalendárneho roka, s ohľadom na poveternostné podmienky v danom ročnom období a aktuálnej situácie.

 

Január

 • privítanie nového roka a novoročné blahoželanie
 • muzikoterapia – tanečné dopoludnie
 • vedomostný test zameraný na rozvoj kognitívnych funkcií klientov
 • reminiscenčná terapia – „ Zima dnes a kedysi „
 • výroba koláží z fotografií, ktoré poslúžia na výzdobu príbytkov našich klientov ako aj k celkovému
  zútulneniu nášho zariadenia
 • rehabilitácia v telocvični v ZPS, individuálna rehabilitácia klientov na izbách

 

Február

 • ergoterapia - výroba masiek pri príležitosti blížiacich sa fašiangov
 • fašiangová zábava
 • precvičovanie jemnej motoriky – skladanie puzzle, navliekanie korálikov, šitie a oprava odevy
 • podpora rozvoja pozitívnych medziľudských vzťahov
 • hra spoločenských hier zameraných na tréning pamäte a schopnosti koncentrácie
 • nácvik relaxácie a odpútavacích techník ( na zmierňovanie stresu a bolesti)

 

Marec

 • posedenie klientov pri príležitosti MDŽ
 • príprava jarnej výzdoby a veľkonočných dekorácii ako napr. zasadenie žita do nádob, príprava násteniek
  s aktuálnou tematikou v spolupráci s prijímateľmi sociálnej služby
 • biblioterapia - pri príležitosti mesiaca knihy
 • ergoterapia – výroba veľkonočných pozdravov, maľovanie veľkonočných vajíčok,
 • nácvik relaxácie a odpútavacích techník ( na zmierňovanie stresu a bolesti)
 • stretnutie s prijímateľmi soc. služby zamerané na zabraňovanie vzniku nežiaduceho správania
  prijímateľov, ktoré je v rozpore zo zásadami slušného spolunažívania a Domáceho poriadku ZPS –
  Dunajská Streda

 

Apríl

 • športový deň
 • ergoterapeutická činnosť- jarná úprava záhrady (predpríprava k výsadbe, rýľovanie, hrabanie), výroba
  predmetov s jarnou tematikou, výroba obrázkov z bežných kuchynských surovín
 • muzikoterapia – hranie piesní v rozhlase
 • premietanie filmov v spoločenskej miestnosti
 • biblioterapia – čítanie úryvkov z kníh
 • nácvik zručností pri príprave jedál – „ Varíme, pečieme“
 • návšteva obchodného domu TESCO, MAX - posedenie v cukrárni
 • prednáška príležitosti Svetového dňa zdravia
 • jarná brigáda v parku ZPS– úprava okolia po zime, zametanie, zber odpadkov a nečistôt – Deň Zeme

 

Máj

 • deň matiek
 • sociálne poradenstvo týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
 • pri príležitosti Dňa matiek vystúpenie detí z Materskej školy
 • muzikoterapia spojená s relaxačným pohybovým cvičením – súťaž spevu
 • výlet
 • „ Deň mozgu“ - prednáška
 • posedenie v záhrade spojené príjemnou hudbou – „Majáles“
 • ergoterapia – okopávanie záhonov a výsadba kvetín do nich, sadenie balkónových kvetov, výroba ozdôb
 • biblioterapia – čítanie dennej tlače

 

Jún

 • vyhodnocovanie 1. etapy IP v roku 2018, previerka úspešnosti realizácie stanovených cieľov a ich
  následné prehodnotenie
 • vystúpenie súboru Krpčiarik
 • prednáška o účinkoch liečivých rastlín - zber liečivých rastlín
 • ergoterapia – maľovanie na kamene, servítková technika
 • sociálne poradenstvo
 • športový deň - spojená s opekaním
 • rehabilitačné prechádzky mobilných klientov v areáli zariadenia a vyvážanie imobilných klientov
  na čerstvý vzduch v spojení s biblioterapiou

 

Júl

 • prednáška na tému „Zdravie seniora v lete“
 • priebežný monitoring záujmov prijímateľov na zlepšenie adresnosti realizovaných aktivít – individuálne
  a skupinové rozhovory
 • prechádzka s mobilnými klientmi
 • posedenie pri zmrzline „ Spomíname na mladosť“
 • s imobilnými klientmi prechádzky na invalidných vozíkoch po okolí zariadenia
 • ergoterapia – farbenie textilu, maľovanie na sklo, údržba záhradky – polievanie, okopávanie
 • rozhovory s prijímateľmi soc. služieb zamerané na upevňovanie hygienických návykov
 • Anna – bál

 

August

 • výlet do neďalekého okolia
 • pohybové cvičenia na čerstvom vzduchu
 • biblioterapia – čítanie kníh a časopisov podľa výberu klientov
 • organizovanie filmových popoludní
 • pohybové aktivity v parku ZPS
 • muzikoterapia – „Hudba dnes a kedysi“
 • ergoterapia – práca v záhrade ( plenie buriny, okopávanie, polievanie), výroba ozdobných predmetov,
  pečenie zo slaného cesta
 • „ Rozlúčka s letom“ – varenie kotlíkového guláša
 • spoločenské hry: Slovensko – otázky a odpovede, karty, Človeče – nehnevaj sa, Dáma, šachy

 

September

 • „Deň rodiny“ – aktivita na podporu zachovania a budovania vzťahu medzi prijímateľmi
  sociálnych služieb a ich rodinnými príslušníkmi s kultúrnym programom
 • ergoterapia – viazanie ikebán zo sušených kvetov, maľovanie, servítková technika,
 • oslava mena Mária –pripomenutie, že Sedembolestná Panna Mária je hlavnou patrónkou Slovenska
 • precvičovanie jemnej motoriky – navliekanie korálikov, skladanie puzzle
 • výzdoba zariadenia jesennými motívmi (aktualizácia násteniek)
 • ručné práce – šijeme, vyšívame
 • opekačky
 • hra spoločenských hier v areáli zariadenia – šípky, karty, Človeče – nehnevaj sa
 • tréning pamäte a vedomostných schopností - vedomostný kvíz

 

Október

 • ergoterapeutická činnosť - údržba areálu zariadenia (hrabanie lístia), výroba venčekov k Pamiatke
  zosnulých, práca s papierom
 • kultúrny program pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 • posedenie klientov ZPS - blahoželanie jubilantom
 • relaxačné hry a aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj pozitívneho myslenia pri príležitosti Svetového
  dňa duševného zdravia
 • muzikoterapia – hranie piesní v rozhlase, prehrávanie starých platní
 • biblioterapia – čítanie úryvkov z vybraných kníh
 • precvičovanie jemnej i hrubej motoriky
 • rehabilitačné cvičenia na izbách imobilných klientov
 • prednáška na tému: Zdravá výživa v každom veku

 

November

 • návšteva hrobov – spomienka na zosnulých - individuálne
 • ergoterapia – práca s modelovacou hlinou a sadrou, maľovanie sadrových odliatkov, výroba magnetiek
 • memory hry a iné aktivity zamerané na precvičovanie pamäte
 • Katarínska zábava s hudbou (DJ Tomi)
 • podpora rozvoja pozitívnych interpersonálnych vzťahov medzi klientmi navzájom
 • návšteva členov Klubu dôchodcov v Dun.Strede ( spevácky súbor) – „ Spievajme spolu“
 • sociálne poradenstvo
 • ručné práce – šijeme, vyšívame
 • nacvičovanie vianočného programu
 • muzikoterapia
 • relaxačné cvičenie

 

December

 • 2. etapa vyhodnocovania IP v roku 2018
 • vypracovanie návrhov spoločensko-kultúrnych aktivít na nasledujúci rok
 • príchod sv. Mikuláša so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom – obdarovanie klientov
 • ergoterapeutická činnosť - výroba vianočných dekorácií a ozdôb, vianočných pozdravov, výroba
  vianočných darčekov,
 • ručné práce – pečenie medovníčkov a iných vianočných koláčikov
 • výzdoba zariadenia vyrobenými vianočnými dekoráciami
 • nacvičovanie vianočného programu
 • návšteva sv. Lucií, aby povymetali kúty zariadenia od všetkého zla a duchov
 • návšteva zástupcov MÚ v ZPS
 • vianočné posedenie spojené s vianočným programom, kde v hlavnej úlohe vystúpia prijímatelia sociálnej
  služby ZPS
 • biblioterapia – čítanie príbehov o vianočnom čase
 • muzikoterapia – počúvanie kolied (duchovná príprava na vianočné sviatky)
 • stretnutie generácií v SOU Neratovické nám. Dun.Streda
 • individuálne a skupinové rozhovory o živote klientov
 • „Vianočné posedenie“ - zapálenie vianočnej sviečky


katolícke omše – 1x mesačne
reformované bohoslužby 2x mesačne

návšteva kultúrnych podujatí podľa ponuky MsKS